Author Archives: valgamaa

Rein Randver: Haldusreformi elluviimine jätkub

  Uus president on valitud, uus koalitsioon sündinud ja uus valitsus ametis. Kõik need sündmused pakkusid vahepeal nii suurt kaasaelamist, et tekkis küsimus, kas varem kokkulepitud muudatused ka edasi kestavad. Igatahes haldusreform jätkub. See on uuteski lepetes kirjas ja tegevused selles suunas ei ole  katkenud. Ehk võiks sõnastada uue vanasõna – tehku see linnarahvas mistahes, maarahvas läheb oma eluga edasi. See on nüüd küll pika puuga lajatatud, aga omajagu tõde selles on. Omavalitsuste liitumisläbirääkimised on kestnud ka Valgamaal. Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse võimekuse kasvu,et pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, piirkondade arengueelduste kasutamist, konkurentsivõime suurendamist ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamist. Muutuste tulemusena peavad  omavalitsused olema võimelised iseseisvalt otsustama ja korraldama kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Valgamaal on senised omavalitsused juba põhimõtteliselt kokku leppinud, kes kellega ühineb ja vastavad otsused on tehtud või lähiajal veel ees. Valdavalt moodustub välja kolm suuremat piirkonda Valgamaal – Tõrva, Otepää, Valga. Siinkohal tahaksingi arutleda selle üle, missugune peaks meie uue, Valga omavalitsuse nägu olema. Tähtsat rolli hakkavad etendama uues omavalitsuses kogukonnad oma eestvedajatega ja aktivistidega. Põhiline ei ole rahastamine, vaid ka linna, küla, alevi igapäeva- ja arenguteemad. Tegemised peaksid jätkuma selle nimel, et siin oleks hea elukeskkond, hea õppida ning oleks enim töökohti. Noored peaks saama omandada teadmisi alusharidusest kuni kutsehariduseni . Tervishoiu teenuste osutamise osas jätkub haiglal koostöö Tartu kliinikumiga ja kaasajastatakse perearstikeskus, arendatakse erinevaid sotsiaalteenuseid .  Vajalik on koostöö jätkumine riigiga, et regionaalsete tegevustega toetada piirkonda ja ära hoida süvenevat ääremaastumist. Kohtadel on vajadus paremate elektri- ja interneti ühenduste loomisele. Konkreetsemaks tuleks minna ka riigiasutuste väljakolimisega pealinnast. Oluline on ka tagada 24/7 kodanike turvalisus, sest oleme ju Eesti lõunavärav. Meie regioonis on tegemisel politsei struktuuri ümberkorraldused nn. pilootprojekt. Kas nüüd on õige aeg ja siin? Vallas on vaja paigutada enam vahendeid teedesse, sealhulgas jalgteede rajamisse. Miks mitte ühendada valla suuremad kohad valla teeninduskeskustega ja kergliiklusteedega.  Paremate liikumisvõimaluste loomine on suures omavalitsuses üks võtmeküsimusi. Ühistranspordi korraldus peab tulema kohalikule tasandile, kus teatakse inimeste ja piirkondade soove paremini.  Riiklikul tasemel ootame seda, et ometi kord hakkaksid ühilduma Tartu ja Riia rongide sõiduplaanid – meie maakonna inimestele on Riia lähem suur keskus kui seda on Tallinn.  Pealinlane või tartlane või nende külalised peaksid piirilinnast hõlpsamini naabrite pealinna saama, et sealt siis kas või lennukiga mujale maailma reisida. Mõtlema paneb ka nn. Rail Balticu projekt, selle ehitamine ja tasuvus. Riigi osa on projektis ligi viiendik ehk üle kahesaja miljoni euro. Kas uue trassi valmimisel oleme hiljem võimelised hoidma käigus kahte raudtee liini põhjast lõunasse? Uutest kohustustest ja suurematest rahastamisvõimalustest on vastses koalitsioonilepingus küll juttu, aga needki teemad vajavad lahtirääkimist. Mille arvelt oodatakse lisanduvate ülesannete elluviimist? Me kaasame kohtadel, ka riigi vahendeid, et hakata osutama paremaid teenuseid. Kui senised tähtajad peavad, tuleb otsused teha veel selle aasta sees ja niisugust otsustamata aega ei taha ka enam üle elada. Haldusreform kui riigireformi üks osa peab edasi minema, tulevasel Valga omavalitsusel on mõtteid, kuidas seda teha ja arutelud kohtadel jätkuvad. Rein Randver Tõlliste Vallavolikogu esimees (SDE)

Rein Randver: Võimaluse jalutada leiad alati

Eesti Kepikõnni Liit moodustati juba 2003. aastal. Selle aja jooksul on liidu tegevus arenenud jõudsasti. Eelmisel aastal oli meil juba 27 liiget, harrastajaid aga tegelikult tuhandetes. Meie eesmärk ei olegi niivõrd suurendada enam liikmete arvu, kuivõrd selle tegevuse kvaliteedi tõstmine. Arengukava 2016- 2020 aastani näeb ette pakkuda jõukohast ja meeldivat liikumisvõimalust neile, kes ei ole veel sobivat harrastusviisi leidnud. Vähemalt kaks korda nädala käib keppidega kõndimas ligikaudu 30 000 inimest. See on üldine hinnang koostöös kepikõnnivarustust müüvate ettevõtetega. Peame siiski oluliseks täpsemat ülevaadet ja selleks teeme uuringu regulaarse kepikõnni harrastajate arvu määramiseks. Samas kutsume inimesi ja organisatsioone meiega jätkuvalt liituma. Kepikõnniliidu eesmärk on kepikõnni arendamise kaudu tervise ja aktiivse eluviisi edendamine Eestis. Ka Valgamaa linnades ja maa-asulates on märgata keppidega kõndivaid inimesi ja tuleb tunnistada, et meil on selleks häid võimalusi. Valgast viib välja kaks küllaltki pikka kergliiklusteed, niisuguseid ideaalseid võimalusi on ka Tõrva ja Otepää ning Sangaste ümbruses. Aga keppidega kõndimiseks ei pea olema tingimata eriline kergliiklustee, vaid selleks sobivad ka muud korralikud metsarajad või külavaheteed. Kepikõnniliit jätkab koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad ja nõustab vastavaid keskusi ning terviseradu kepikõnniks sobilike radade planeerimisel ja väljaehitamisel. Tahame panna kõigi terviseradade infotahvlitele välja ka lühiinfo kepikõnni tehnika ja harjutamise metoodika kohta. Koos Riigimetsa Majandamise Keskusega jätkame kepikõnni tutvustamist matkaradadel liikujatele ja kavatseme koos viia läbi vastavaid üritusi. Kogu tegevuse parendamiseks ja edendamiseks on uue perioodi arengukavas välja toodud meetmed huvitatute koolitamiseks ja kutsekvalifikatsiooni omistamiseks. Alates 2015. aastast alustati üle Eesti  „Kepikõnni Ekspressi” nime all projektipõhist kepikõnni koolitust harrastajatele ehk inimestele, kes soovivad iseenda jaoks kepikõnnist enam teada. Liit püüab igal aastal  motiveerida harrastajate koolitusi läbiviivaid juhendajaid. Samuti korraldatakse igal aastal koolitusi juhendajatele, kes annaksid edasi rahvuslikelt ja rahvusvahelistelt treeneritelt saadud teadmisi kepikõnnist huvitatutele. Juba praegu on koolitatud juhendajaid tublisti üle saja. Ka juba juhendajateks saanutele korraldatakse täiendkoolitusi. Sellised seminarid toimuvad reeglina vähemalt kord aastas. Edaspidi on kavas korraldada ka kepikõnnitreenerite kutseeksameid. Veelgi tõstaks kepikõnnialast kompetentsi Eestis, kui saaksime oma esimesed rahvusvahelise staatusega treenerid. Nendel oleks õigus läbi viia juhendajate koolitusi. On kavandatud laialdane kepikõnnialane teavitustöö. Trükiste, metoodiliste materjalide ja sellealase raamatu väljaandmisega, propageerime kepikõndi meedias ja virtuaalkeskkonnas. Meie tegevuse edu aluseks on ka tihe koostöö haridus- ja sotsiaalministeeriumidega ja rahvusvahelise kepikõnniorganisatsiooniga. Niisiis kasutagem suviseid ilusaid ilmu ja kauneid radasid selleks, et end keppidega kõndides heasse vormi viia. See kõndimisviis annab rohkematele lihasgruppidele tegevust kui tavaline kõnd. Kutsu ka naabrinaine või –mees kaasa, koos on lõbusam! Rein Randver Eesti Kepikõnni Liidu president

Tõlliste vallavolikogu esimeheks valiti Rein Randver

Eilsel Tõlliste vallavolikogu istungil valiti uueks esimeheks sotsiaaldemokraat Rein Randver. „Võtmeküsimuseks on täna kogukonna liitmine. Peame edasi minema ühtse meeskonnana, et ühinemisläbirääkimistel Valga piirkonnaga saaksid Tõlliste elanike huvid arvestatud. Pean oluliseks, et vallavolikogu komisjonid kaasaksid kogukonna liikmeid otsustamisse senisest enam, et inimestel oleks suuremad võimalused osaleda omavalitsuse juhtimisel,” ütles Randver. Senine Tõlliste vallavolikogu esimees Arne Nõmmik esitas 15. aprillil 2016 avalduse ametist tagasi astumiseks alates 1. maist 2016. Eile toimunud istungil esitati volikogu esimehe kandidaatideks Rein Randver ja Ranno Allik. Randveri poolt hääletas kümme ja Alliku poolt kolm volikogu liiget.

Karl Kirt: “Rahvaküsitlusi ei tasuks karta”

Tänane vabariigi valitsus on võtnud selge eesmärgi ära teha haldusreform 2017. aastaks ning praegusel momendil tundub, et see niimoodi ka läheb. Täna on meie piirkonnas ja üleüldse kõikidel omavalitsustel kõige targem just omakeskis kokku leppida, kuidas üheskoos edasi minna. Olen poolt, et Tõrva, Helme, Hummuli ning Põdrala võiksid edaspidi üheskoos edasi toimetada ning loodetavasti tekib sellest tugev ja hästi toimiv omavalitsus.

Rein Randver: Töötus ja töövõimalused

Viimased kuud on kogu Eestimaa kaasa elanud Ida-Virumaad  haaranud koondamislainele. Ja muretsemiseks on ka põhjust, sest selle piirkonna töölised on enamikus eriliste oskustega, millega mujal Eestis suurt peale pole hakata. Oma kodukandis peaksid nad aga olema kõige nõutum tööjõud. Kui vaadata töötukassa andmeid selle kohta, kui palju kuskil maakondades on töötuid, siis Ida-Virumaaga protsentuaalselt ja suhtarvult samal tasemel on olnud ka Valgamaa.

Rein Randver: Üheksa korda mõõda, lõpuks ikka lõika

Eestis räägitakse ja kirjutatakse omavalitsuste reformi vajalikkusest juba alates 1997. aastast. Nüüd on võetud suund sellele, et 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised oleksid juba suuremate üksuste valimised ja 2018. aastaks mitteliitunuid ootab sunniviisiline liitmine. Millises seisus oleme praegu, võib välja lugeda haldusreformi kontseptsiooni eelnõust. Esimene ennustus, mis seoses sellega mõttesse tuleb,on see, et mida suurem omavalitsus, seda enam hakkavad valimistel ja hilisemas tegevuses rolli määrama seniste valimisliitude asemel erakonnad.

Rein Randver: Pagulaskriis ja meie sisemised kõhklused

Need ajad ei olegi väga ammused, mil Eesti pereemadel oli kombeks kostitada iga oma koju sattunud inimest toiduga, olgu selleks siis kasvõi kõige lihtsam piimaklimbisupp, mida sai kiiresti valmistada. Igatahes tühja kõhuga ei lastud kedagi minema ja vajadusel usaldati võõras ka oma majja või heinalakka ööbima. Nüüdseks on see komme veel mõneti säilinud veel maakohtades. Aga neid on ikka, kes terekäe ulatavad või tassikese kohvi pakuvad.

Rein Randver: 16-aastane on valmis otsustama oma kodukoha tuleviku üle

Juba sel kolmapäeval, 11. veebruaril, läheb Riigikogu saalis kolmandale lugemisele Eesti Vabariigi Põhiseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse langetada aktiivne valimisõigus ehk õigus valida kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale. Mina hääletan selle seaduse poolt! Alljärgnevalt toon välja mõningad põhjused, miks.  

Rein Randver: Paneme Rail Balticu protsessi pausi peale

Pärast eelmisi Riigikogu valimisi asutasime 2011. aasta kevadel Riigikogu Valgamaa toetusrühma, mille esimees on mul olnud au olla. Juba neli aastat tagasi pidasime oluliseks, et Rail Baltic hakkaks kulgema läbi Tartu ja Valga.

Sotsid annavad Valgas hambanõu

Sotsid annavad hambanõu Valga Puuetega Inimeste Kojas 8. jaanuaril kell 10.00. Meie seisukohad: 1) Hambaravihüvitis 200 eurot kolme aasta kohta Toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga kolme aasta kohta: nõnda saab inimene hüvitist paindlikult kasutada ja lisaks hammaste kontrollile jääb raha ka raviks. Kompensatsiooni saaksid ainult need, kes käivad regulaarselt hambaarstil. 2) Vanadus – ja töövõimetuspensionärile 350 eurot hambaravi ja/või proteesihüvitist kolme aasta kohta Et katta kõige odavamate täisproteeside kulu, tõstame vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise tänaselt 256 eurolt 350 euroni kolme aasta kohta; hüvitist võib kasutada ka hambaraviks. 3) Hambaravibuss Hambaravi parema kättesaadavuse tagamiseks maapiirkondades paneme käiku hambaravibussi. 4) Hambanädal Et propageerida suuhügieeni ja ennetavat läbivaatust ning teavitada inimesi käestlastud hammastest lähtuvatest terviseohtudest, kutsume ellu hambanädala. Tule kuulama!