Meie sihid

VÕIMALUSTE ELVA VALD ON…

AVATUD JA KODUNE

Kodulähedased teenused
Tagame omavalitsuse teenused kodulähedastes teenusekeskustes;  vajadusel tuleb ametnik kodaniku juurde, kasutame ka nutikaid ja inimeste jaoks mugavaid digilahendusi. Elva valla ametnikud ja töötajad on haritud ja kogenud spetsialistid, kellele makstakse konkurentsivõimelist palka.

Lihtne asjaajamine
Lähtume avatud valitsemise põhimõtetest: aus, läbipaistev ja tõhus juhtimine, inimeste kaasamine ja tunnustamine, avatus uutele ideedele. Kehtestame lihtsad, selged ja läbipaistvad asjaajamise reeglid.

Läbimõeldud transport
Arendame läbimõeldult ühistransporti, et see toetaks töökohtade ja teenuste kättesaadavust ja lähtuks inimeste tegelikest vajadustest. Võtame kasutusele paindlikud sotsiaaltranspordi pakkumise lahendused, näiteks rakendame sõidujagamisteenuse põhimõtteid.

Elujõulised kogukonnad
Hoiame tasakaalu vallakeskuse ja teenuskeskuste ning piirkondlike traditsioonide ja uuenduste vahel. Toetame kultuuripärandi säilimist ja eksponeerimist. Rikastame kultuurielu kõigi põlvkondade jaoks. Töötame välja projekti- ja tegevustoetuste süsteemi.

Ühtne inforuum
Loome vallas ühtse inforuumi, mille olulisteks infokandjateks on tasuta infoleht, valla veebileht ja veebisuhtlust toetavad sotsiaalmeedia kanalid. Koondame valla veebilehele noortele suunatud info ning levitame seda noorte hulgas. Peame dialoogi elanike ja kogukondadega neid puudutavates otsustes kasutades sealhulgas e-lahendusi.

TARK JA ETTEVÕTLIK

Hea kodulähedane haridus
Kõik lapsed peavad saama kodu lähedal kvaliteetse võimetekohase hariduse. Arendame õppimist toetavat koolikeskkonda, rakendame läbimõeldult digiõpet. Jätkame gümnaasiumis kaugõpet. Pakume igas lasteaias võimaluse õppida läbi mängu võõrkeelt. Loome tugispetsialistide kompetentsikeskuse.

Valikuterohke huviharidus
Huviharidus peab olema kättesaadav ja valikuterohke kõigis valla piirkondades. Parandame tehnoloogia-alase huvihariduse kättesaadavust. Toetame igati noorsootöö valdkonna arendustegevusi.

Laiapõhjaline ettevõtlusõpe
Koolis peame oluliseks arendada laste ettevõtlikkust laiemalt ning võimaldame ettevõtlusõpet nii koolis kui ka huvitegevuses.

Aktiivne elamupoliitika
Ehitame riigi toega Elva valda üürimaju, et soodustada uute elanike juurdekasvu.  Hea elukeskkond toetab ettevõtluse arengut piirkonnas.

Toetus sädeinimestele
Nõustame ja toetame aktiivseid eestvedajaid kõikides valla piirkondades. Tunnustame külaliikumise eestvedajaid. Aitame kaasa loomemajanduse arendamisele.

Kiire internet
Kiire internet peab saama kõigile soovijatele kättesaadavaks.

HOOLIV JA TERVE

Ujulaga spordihoone
Ehitame Elvasse ujulaga spordihoone, mis pakub kaasaegseid sportimistingimusi ning võimaldab läbi viia tipptasemel spordivõistlusi.

Tervislikud eluviisid esiplaanile
Toetame aktiivset eluviisi ja liikumisharrastusi. Rajame valla kõigis piirkondades kergliiklusteesid ja terviseväljakuid. Korraldame spordiüritusi igas vanuses lastele ja täiskasvanutele. Toetame tervist ja liikumist edendava kooli ja lasteaia põhimõtet. Pakume koolis tasuta hommikuputru.

Toimetulekut ja turvatunnet toetavad sotsiaalteenused
Loome tugiisiku teenuse sotsiaalsetes raskustes inimestele. Pakume psühholoogilist, õigusalast ja majanduslikku nõustamist abivajajatele. Eelistame lahendusi, mis aitavad eakatel ja puuetega inimestel toime tulla oma kodus. Toetatud sotsiaalmaja on väärikas alternatiiv hooldekodule. Toetame naabrivalve liikumist, vabatahtlikke päästjaid ning abipolitseid.

Väärikas vanaduspõli
Käivitame eakate päevahoiu, mis vähendab lähedaste koormust ja muret. Eakate päevakeskused peaksid võtma aktiivsema rolli eakate informeerimisel ja toetamisel ning ürituste korraldamisel Üksikute eakate toetamiseks algatame vabatahtlike seltsiliste võrgustiku. Arendame välja raamatute kojukande teenuse eakatele või puudega inimestele, kellel endal ei ole võimalik raamatukogu külastada.

 ILUS JA KUTSUV

Mõnus elukeskkond
Pöörame tähelepanu avaliku ruumi heakorrale ja haljastusele kogu vallas, toetame heakorratalguid. Paigutame avalikku ruumi juurde prügikaste ja pinke. Rajame eri vanuses lastele mänguväljakuid. Eksponeerime rohkem kunsti avalikus ruumis.

Korrastame teed, valgustame tänavad
Investeerime teedesse kõigis valla piirkondades. Paigaldame kaasaegse säästliku tänavavalgustuse inimeste liikumisteid arvestades.

Kasutame Võrtsjärve turismi edendamiseks
Toetame matkaradade, paadisadamate ja ujumiskohtade hooldust, vajadusel rajame uusi.

Lammutame tondilossid
Koostöös kinnisvaraomanikega otsime lahendusi, et kaoksid lagunenud hooned. Käivitame vastava toetusprogrammi.

Tutvustame oma tugevusi
Näeme arengupotentsiaali konverentsi- ja pereturismis. Kaardistame ja viidastame turismiobjektid. Toetame turismiturundust ja tootearendust. Julgustame, koolitame ja nõustame kodumajutuse pakkujaid.

Kommenteerimine on suletud